જુનાગઢ પોલીસ ખાતાની કચેરીઓમાં કાયદા અધિકારીની ભરતી માટેની જાહેરાત

Join WhatsApp Group  Join Now
 

Join Telegram Channel 
Join Now

Advertisements

જુનાગઢ પોલીસ ખાતાની કચેરીઓમાં કરાર આધારિત કાયદા અધિકારીની 3 જગ્યાઓ માટે અરજી આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. લાયકાત ધરાવતા અને અનુભવી ઉમેદવારો માટે 11 મહિનાની આ નોકરીની અરજીની છેલ્લી તારીખ 11 જુલાઈ, 2024 છે. વધુ વિગતો માટે જુનાગઢ પોલીસ વેબસાઇટ મુલાકાત લો.

Advertisements

મૂળભૂત માહિતી

જગ્યાનું નામ કુલ જગ્યા વય મર્યાદા પગાર અને ભથ્થા લાયકાત અને અનુભવ
કરાર આધારિત કાયદા અધિકારી 03 45 વર્ષથી વધારે નહિ માસિક રૂ. 60,000/- (ફીકસ વેતન) 1. કાયદાના સ્નાતકની પદવી 2. વકીલાતની

અન્ય શરતો

 1. ગુજરાતી અને અંગ્રેજી ભાષા પર પ્રભુત્વ જરૂરી છે.
 2. બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાતમાં Enrolment હોવું ફરજીયાત.
 3. CCC+ સમકક્ષનું કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ હોવું જરૂરી છે.
 4. લઘુતમ 10 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.

અરજી પ્રક્રિયા

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • મેરિટ આધારિત ઇન્ટર્વ્યુ: નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોના ઇન્ટર્વ્યુ લઇને મેરિટમાં પ્રથમ આવનાર ઉમેદવારને તેઓની પસંદગીના સ્થળે ફરજ સોંપવામાં આવશે.
 • ફરજ પર જોડાવાની તારીખઃ
  • જુનાગઢ અને પોરબંદર: તાત્કાલિક અસરથી
  • ગીર-સોમનાથ: 9-11-2024 થી

Advertisements

પ્રચલિત પ્રશ્નો (FAQs)

1. કાયદા અધિકારીની નોકરી માટે શું લાયકાત જરૂરી છે?

Advertisements
 • માન્ય યુનિ.ની કાયદાની પદવી
 • બાર કાઉન્સીલ ઓફ ગુજરાતમાં Enrolment
 • CCC+ સમકક્ષનું કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ
 • લઘુતમ 10 વર્ષનો કામનો અનુભવ

2. અરજી કરવાની પ્રક્રિયા શું છે?

Advertisements
 • 20-6-2024 થી ફોર્મ વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરો.
 • તમામ જરૂરી વિગતો ભરીને અને પ્રમાણપત્રોની નકલો સાથે 11-7-2024 સુધીમાં રજીસ્ટર પોસ્ટથી મોકલો.

3. પગાર અને ભથ્થા કેટલા છે?

Advertisements
 • માસિક રૂ. 60,000/- (ફીકસ વેતન)

4. ફોર્મ ભરવા માટે કઈ વેબસાઇટ પર જવું?

Advertisements

5. ઇન્ટર્વ્યુ ક્યારે અને ક્યા સ્થળે યોજાશે?

Advertisements
 • તમામ લાયક ઉમેદવારોને મેરિટ આધારિત ઇન્ટર્વ્યુ માટે આદારેશ માટેની તારીખ અને સ્થળ જાણ કરવામાં આવશે.

6. કેટલા સ્થળોએ જગ્યા ખાલી છે?

Advertisements
 • કુલ 3 જગ્યા: જુનાગઢ, પોરબંદર, અને ગીર-સોમનાથ

આ માહિતીથી નોકરી માટેની અરજી અને પસંદગી પ્રક્રિયાને વધુ સરળ અને સરળ બનાવવામાં આવશે.

Advertisements

Leave a Comment


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});